O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1372 / 1412
Dokumenti od 34276 do 34300 (od skupaj 35288)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Parlamentarna preiskava v slovenskem pravnem sistemu

Boris Vrišer, 10.12.1992

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 23-24/1992Nova slovenska ustava je uvedla v slovenskem pravnem prostoru nov pravni institut, to je parlamentarno preiskavo (v nadaljevanju: preiskava). V 93. členu je namreč določeno, da "državni zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena". Državni zbor to stori na zahtevo tretjine poslancev državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mednarodna akta o varstvu človekovih pravic

Biserka Bahovec-Videtič, 10.12.1992

Človekove pravice

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 23-24/1992Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva konvencij OZN (Uradni list MP - 9/92, z dne 17. 7. 1992) ugotovila, da je Republika Slovenija pravna naslednica Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah tekst pakta je objavljen v Uradnem listu SFRJ MP - 7/71 ). Ministrstvo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Zbor Društva za ustavno pravo Slovenije

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 23-24/1992V ponedeljek, 26. oktobra je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije. V poročilu o delu društva od zadnjega občnega zbora 12. 6. 1989 je dr. Miha Ribarič (dosedanji predsednik društva) poudaril, da je za obdobje značilna individualna dejavnost članov druš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Mali obrat - le izjema?

mag. Miha Juhart, 12.11.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 21-22/1992Najopaznejša novost, ki ločuje osnutek zakona o gospodarskih družbah od njegovega predloga za izdajo, je verjetno novo osmo poglavje I. dela z naslovom "Mali podjetnik". Če pustim ob strani pomislek, da ta materija ne sodi v zakon s takšnim naslovom, in se lotim vsebinske analize določb ter njihovih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Sporno lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 21-22/1992Ob konkurenčni klavzuli se zahteva odškodnina za prizadetega delavca Zveza društev pravnikov Slovenije in mag. Anica Popovič v svojem pozivu oziroma članku obsojata lastninjenje družbenega kapitala na nezakonit način tudi v obliki nelojalne konkurence, pri čemer se sklicujeta na razne pravne vire...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

O vpisu družbeniških deležev v sodni register

Andrej Simonič, 12.11.1992

Sodni registri in sodne takse

Andrej Simonič, Pravna praksa, 21-22/1992Ob vpisu družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe v sodni register je potrebno kot podatek, pomemben za pravni promet, v register vpisati tudi višino družbeniških deležev. Zakon o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/90, 46/90 in 61/90) v 184. členu določa podatke, ki se kot pomembni za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Varstvo potrošnikov v sodni praksi

Nina Betetto, 12.11.1992

Trgovina

Nina Betetto, Pravna praksa, 21-22/1992Na potrebo po celovitejši ureditvi varstva potrošnikov je ob tezah za novi zakon o varstvu potrošnika opozoril že dr. Franc Pernek v svojem prispevku v pp, št. 18/92. Z njegovimi stališči se strinjam, v pričujočem sestavku pa želim tezo o dosedanjem nezadostnem in neučinkovitem varstvu potrošniku il...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Stečaj: izločitvena ali samo ločitvena pravica - odnos do denacionalizacije

mag. Dušan Dougan, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Dougan, Pravna praksa, 21-22/1992V članku želim osvetliti dileme pri dveh vprašanjih - prvo zadeva razumevanje zakonskega besedila 3. odstavka 99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju ZPPSL), drugo pa je še aktualno vprašanje odnosa med ZPPSL in zakonom o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Dan slovenskih odvetnikov

Dušan Skok, 12.11.1992

Odvetništvo in notariat

Dušan Skok, Pravna praksa, 21-22/1992Poldrugi dan je trajalo letošnje srečanje slovenskih odvetnikov. Skoroda tretjina od sedanjega članstva v zbornici (vpisanih imajo ob koncu septembra že 670 odvetnikov) se je kljub - ponovno - slabemu vremenu "prebila" do Rogaške Slatine in tu ter v njeni bližini prebila zadnja oktobrska dneva. V pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

"Mamila in odgovornosti zakonodajalca" - drugič

Aleksander Čeferin, 12.11.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Aleksander Čeferin, Pravna praksa, 21-22/1992Avtorju članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca - nekoliko drugače" (pp, št. 20/92) se je v njegov prispevek "prikradlo" toliko nedoslednosti pri interpretaciji članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca" (pp 18/92), da je prav gotovo potrebno napisati nekaj pojasnil, ki bodo morda pomagale avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Davčna harmonizacija v Evropski skupnosti

dr. Franc Pernek, 12.11.1992

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 21-22/1992Harmonizacija na področju davčne politike držav članic ES je dolgotrajen in trajen proces glede na posebnosti držav, in skupne cilje. Zato lahko govorimo le o prizadevanjih, da bi bile razlike pri obdavčitvah posameznih subjektov oziroma objektov čim manjše. Nova davčna reforma ES bi po predlogu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Podpora predlogu zakona o obrestni meri

mag. Vesna Kranjc, 12.11.1992

Banka Slovenije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 21-22/1992lnštitut za gospodarsko pravo pri Visoki pravni šoli Maribor je skupaj z Društvom pravnikov v gospodarstvu Maribor organiziral 30. septembra javno razpravo o predlogu zakona o obrestni meri. Člani Društva ekonomistov Maribor se napovedane skupne obravnave predloga zakona niso udeležili z obrazložitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Denacionalizacija zemljišč v Republiki Sloveniji

Edvard Kopušar, 12.11.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Edvard Kopušar, Pravna praksa, 21-22/1992Republika Srbija je lani sprejela "Zakon o načinu in pogojih priznavanja pravic in vračanju zemljišč, ki so prešla v družbeno lastnino na podlagi kmetijskega zemljiškega sklada in s konfiskacijo zaradi neizpolnjenih obveznosti do obveznega odkupa kmetijskih pridelkov (Službeni glasnik RS, št. 18/91)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Temeljni pogoji za razvoj pravnega sistema

dr. Konrad Plauštajner, 12.11.1992

Pravoznanstvo

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 21-22/1992Ob opisanem* družbenem stanju in možnih nadaljevanjih imamo odprti dve opciji. T.i. "smrt prava" bi pomenila družbeno blokado, v kateri bi kljub navideznemu obstoju pravnega sistema ne bilo vsebinskih sider, kot so vizija pravičnosti, ekonomičnost in varnost. Na nasprotnem polu obstoji popolna in op...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Lastninskopravna razmerja

Avtor ni naveden, 12.11.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 21-22/1992V razmerju med dvema uporabnikoma (razvezanima zakoncema) pomeni enostranska odjava telefona, ki ima za posledico izključitev telefona iz PTT omrežja, motenje posesti telefona. Onemogočanje uporabe stvari v skladu z njeno funkcijo namreč pomeni motenje posesti stvari same. Ne gre za pravico priključ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Dnevi slovenskih pravnikov 1992

Dušan Skok, 12.11.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 21-22/1992V prejšnji številki smo na kratko povzeli del dogajanj na letošnjem portoroškem srečanju slovenskih pravnikov, ki je s pisano vsebino aktualnih vprašanj privabilo lepo število udeležencev, kot smo že zapisali. Bogato gradivo je objavljeno, v prihodnji številki revije Podjetje in delo pa bodo na volj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

O monopolnih sporazumih in javnem redu

Jurij Nabergoj, 12.11.1992

Varstvo konkurence, cene

Jurij Nabergoj, Pravna praksa, 21-22/1992Prav gotovo je vsak bralec PP, ki sodeluje pri pripravi pogodb pri kakem od udeležencev v prometu blaga in storitev, z velikim zanimanjem prebral članek g. Janeza Šlibarja z naslovom "Monopolni sporazum je sporazum, ki je v nasprotju z javnim redom" in v katerem je opisan primer iz novejše sodne pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 12.11.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 21-22/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke II. URBANISTIČNA INŠPEKCIJA (v teh primerih je tožena stranka Republiški urbanistični inšpektorat) AKTIVNA LEGITIMACIJA Sodba VS RS, št. U 294/90-6 z dne 13. 12. 1990 Občinski urbanistični inšpektorat uprave inšpekcijskih služb za Gorenjsko je na podl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Povezava z informacijskim sistemom človekovih pravic pri Svetu Evrope

dr. Arne Mavčič, 29.10.1992

Človekove pravice

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 20/1992Pomembna naloga Evropskega sveta je tudi varstvo človekovih pravic. Na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju - konvencija), podpisane 4.11. 1950 (veljati je začela leta 1953) je bil razvit varstveni in nadzorstveni sistem, ki se v institucionalnem smislu izraža v Evropski...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Konferenca Sveta Evrope o pranju denarja

mag. Mitja Deisinger, 29.10.1992

Pranje denarja

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 20/1992V Strasbourgu je v dneh od 28. do 30. septembra 1992 potekala prva konferenca Sveta Evrope o pranju denarja. Konference se je udeležilo 150 ekspertov iz 40 držav, med njimi tudi delegacija Republike Slovenije v sestavi mag. Mitja Deisinger (Vrhovno Sodišče Republike Slovenije), Meta Bole (Banka Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Juristenforum Aigen

dr. Peter Čeferin, 29.10.1992

Ostalo

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 20/1992Evropa doživlja krizo, ki jo je profesor Rummel (v svojem uvodnem predavanju na mednarodnem srečanju pravnikov v Aignu, ki je na temo "Bodočnost pravniških poklicev v združeni Evropi" potekalo v času od 8. do 11. oktobra letos) imenoval "krizo državnih struktur reda". Na videz varne gmotne dobrin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Prekinitev postopka zaradi začetka - ne pa "uvedbe" stečaja

mag. Viktor Planinšec, 29.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 20/1992Po določilu 4. točke 212. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 4/77-20/90) se postopek prekine, "če nastanejo pravne posledice uvedbe stečajnega postopka".
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Dnevi slovenskih pravnikov '92

Dušan Skok, 29.10.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 20/1992Portoroški Avditorij je 15. oktobra ponovno zaživel v druščini slovenskih pravnikov - kakih 450 se jih je na prvi plenarni del srečanja skoroda nagnetlo v veliko dvorano, da bi prisluhnili uvodnim predstavitvam tem, ki jim je bila potem namenjena obravnava v 4 sekcijah - ob še posebej organizirani j...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1371 1372 1373 ... 1412 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(673) 48(588) 47(571) 46(445)
45(442) 45-46(176) 44(609) 44-45(23)
43(454) 43-44(32) 42(206) 42-43(201)
41(141) 41-42(300) 40(71) 40-41(280)
39(213) 39-40(414) 38(556) 38-39(110)
37(487) 37-38(44) 36(490) 36-37(275)
35(684) 35-36(23) 34(602) 34-35(45)
33(628) 33-34(56) 32(275) 32-33(32)
31(111) 31-32(467) 30(91) 30-31(208)
29(105) 29-30(512) 28(507) 28-29(208)
27(642) 27-28(58) 26(663) 26-27(78)
25(333) 25-26(69) 24(326) 24-25(667)
Več...

Leto objave

2020(769) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov